Agenda algemene ledenvergadering 20 april 2024

Dit is de agenda voor de algemene ledenvergadering op 20 april 2024.

Als leden ingelogd zijn, zijn sommige agendapunten voorzien van links naar bijbehorende documenten.

 1. Opening en mededelingen;
 2. Vaststellen agenda. Bedoeld voor het toevoegen van agendapunten die niet geschikt zijn voor de rondvraag;
 3. Ingekomen post (zie hieronder);
 4. Goedkeuring notulen 22 april 2023. Het document staat sinds 1 mei 2023 op de website. Er zijn na publicatie geen opmerkingen binnengekomen;
 5. Bestuurssamenstelling;
  1. Robert Jan (voorzitter) is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Robert Jan voor een nieuwe termijn als voorzitter aan te stellen;
 6. Jaarverslag van de vereniging over 2023;
 7. Financieel verslag over 2023;
 8. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2023;
 9. Benoeming nieuw lid van de kaskommissie voor het boekjaar 2023. De kascommissie bestaat thans uit Marnix Hoekstra (eerste keer) en Joris Drubbel (tweede keer). Voor Joris moet een opvolger worden gekozen;
 10. Begroting 2024;
 11. Trionyx;
 12. Website;
 13. Wetgeving en ontwikkelingen;
 14. Kweekarchief;
 15. Public Relations, incl. Facebook;
 16. Nalatenschapscommissie;
 17. Rondvraag;
 18. Sluiting.

Ingekomen post (fysiek en digitaal)

 1. Voorstelling nieuw bestuur Archaeopteryx;
 2. Afschriften ING en SNS;
 3. Tijdschriften van andere verenigingen (ruilabonnementen);
 4. Aanbiedingen van PR-artikelen;
 5. Aanbieding Editoo (kerstkaarten);
 6. Kerstkaart Archaeopteryx;
 7. CITES CoP19-nieuwsbrieven;
 8. CITES Notifications;
 9. PVH: Nieuwsbrieven;
 10. Bevestiging deelname open brief Dr. Martin Singheiser, BNA, en terugkoppeling.

Doelstelling NBSV

De NBSV verstrekt informatie over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden die zich in gevangenschap bevinden en over schildpadden in hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast steunt zij nationale en internationale beschermingsprojecten en organiseert landdagen waarop Belgische en Nederlandse liefhebbers van deze dieren elkaar kunnen ontmoeten.

Trionyx cover