Beleidsplan van de Nederlands-Belgische Schildpaddenvereniging

Vastgesteld door het bestuur op 22 september 2012

Dit beleidsplan beoogt inzicht te geven in:

 • de werkzaamheden van de vereniging;
 • de verwerving van inkomsten;
 • het beheer van het vermogen van de vereniging;
 • de besteding van het vermogen.
Werkzaamheden

Het werk van de NBSV is verwoord in haar doelstellingen, zoals vastgelegd in de statuten, welke als volgt luiden:

 • het ijveren voor het behoud van de schildpad als levend wezen in de natuur;
 • het bevorderen van een juiste huisvesting en goede verzorging van schildpadden die zich niet meer in hun oorspronkelijk milieu bevinden;
 • het bevorderen van de voortplanting van schildpadden in gevangenschap.

De NBSV tracht dit doel te bereiken door:

 • het steunen van activiteiten tot behoud van schildpadden in de natuur;
 • het geven van informatie over schildpadden in het wild en over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden in gevangenschap.

De NBSV hecht daarbij belang aan intensieve samenwerking met nationale en internationale verenigingen en organisaties die vergelijkbare doelen nastreven. Hiertoe onderhoudt zij (internationale) contacten en bezoekt zij bijeenkomsten van andere (buitenlandse) verenigingen.

Verwerving van inkomsten

De voor het verwezenlijken van de gestelde doelen benodigde fondsen worden verkregen door:

 • contributies door de leden;
 • bijdragen van leden aan concrete projecten voor de bescherming van schildpadden;
 • giften en legaten.

Getracht wordt de inkomsten te vermeerderen door het vergroten van de naamsbekendheid van de vereniging. 

Het bestuur streeft naar een voldoende beheersing van de kosten van de vereniging. 

Vermogensbeheer

Voor het beheer van het vermogen van de NBSV is een penningmeester aangesteld, die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur. Het bestuur legt elk jaar tijdens een algemene ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid en de besteding van de gelden. Het gevoerde financiële beleid wordt daarbij aan de hand van een uitgebreid financieel verslag inzichtelijk gemaakt.

Het deel van het vermogen dat op enig moment niet wordt gebruikt, wordt ondergebracht op een spaarrekening bij een solide Nederlandse bank. Daarbij wordt gelet op aspecten van rentabiliteit, maar ook op maatschappelijk en ecologisch belang.

Besteding van het vermogen

Verworven gelden worden op diverse manieren besteed. Uitgangspunt daarbij is, dat zoveel mogelijk geld ten goede van de bescherming en het verantwoord houden en kweken van schildpadden moet komen, in welke zin dan ook.

Relevante bestedingen en bepalingen zijn de volgende.

Beschermingsprojecten

Jaarlijks besluit de algemene ledenvergadering tot het steunen van een beschermingsproject. Zowel de daarvoor aangestelde Conservation Officer als de leden kunnen onderbouwde projecten aandragen. Alle projecten worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering waarbij de Conservation Officer zijn voorkeur kenbaar maakt.

Projecten die financieel gesteund worden zijn concrete, tastbare en overzienbare projecten die een vrij directe relatie hebben met het voortbestaan van schildpaddensoorten in de natuur.

Voor 'ex situ' projecten geldt bij voorkeur dat het moet gaan om soorten die IUCN classificeert als Endangered (bedreigd) of Critically Endangered (kritiek bedreigd) of soorten die naar verwachting die status gaan krijgen. Garantie voor een deugdelijke terugkoppeling over de voortgang van de beschermingsprojecten moet er zijn, bij voorkeur rechtstreeks via de betrokken personen bij het betreffende project, teneinde na te kunnen gaan hoe de verstrekte middelen zijn besteed en wat de voortgang van het project is.

Projecten ad hoc

Projecten worden soms ook ad hoc ondersteund. De eisen voor het steunen van een ad hoc project zijn gelijk aan de eisen van een beschermingsproject, met dien verstande dat het om kleinere bedragen dient te gaan. In plaats van de ledenvergadering besluit het bestuur in samenspraak met de Conservation Officer over het ingediende verzoek om steun. 

Opvang in beslag genomen dieren

Het komt voor dat de NBSV wordt gevraagd, door de overheid in beslag genomen dieren op te vangen. In overleg met de overheid is de NBSV bereid, daaraan mee te werken. Dit brengt soms ook kosten met zich mee, die door de vereniging worden gedragen.

European Studbook Foundation

De NBSV draagt financieel bij aan de werkzaamheden van de stichting European Studbook Foundation (ESF). Deze organisatie beijvert zich voor het kweken in stamboekverband van beschermde of bedreigde diersoorten, waaronder schildpadden.

Verenigingstijdschrift

Een deel van de beschikbare gelden wordt besteed aan de druk en de verspreiding van het verenigingstijdschrift Trionyx dat minimaal vijf keer per jaar verschijnt. Dit tijdschrift informeert de leden over de concrete uitvoering van de doelstellingen, dus over bedreiging en bescherming van schildpadden, wetgeving en alle aspecten van het verantwoord houden en kweken van schildpadden.

Landdagen

Drie keer per jaar organiseert de NBSV een landdag, waarop de leden elkaar ontmoeten, kennis wordt uitgewisseld en waar lezingen worden gehouden in het kader van de verenigingsdoelstellingen.

Beloning bestuurders

De bestuurders van de vereniging zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden. Bestuurders en functionarissen ontvangen alleen een vergoeding van ten behoeve van de vereniging gemaakte aantoonbare kosten binnen het kader van de begroting en de besluiten van het bestuur.

Bedrijfsvoering van de vereniging

Ten slotte worden kosten gemaakt voor uitgave van Trionyx, de landdagen, kantoorbehoeften, kopieerwerk, ledenadministratie en bestuurskosten.